อื่นๆ > โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

          โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

          -  คู่มือการปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (งานด้านกำลังพล) 
          -  ปฏิทินการปฏิบัติงานคู่ขนานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

          -  คู่มือการติดตั้งและ Set up

          -  ข้อปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์ Direct payment Token Key
เมื่อเริ่มดำเนินการจ่ายตรง ฯ ณ ๑ ม.ค.๕๙

          -  ขั้นตอนการเพิ่มข้าราชการเข้าระบบ
          -  คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือน
          -  รายชื่อเจ้าหน้าที่ประสานการขอรหัส ๐๑๙ ใน สป. และรายชื่อติดต่อประสานการขอรับข้อมูลกำลังพลกรณีปรับฐานโครงการจ่ายตรง
เงินเดือนและค่าจ้างประจำระหว่าง นขต.กห. (๐๑๔) 

          -  ปฏิทินการปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของ กห. ประจำเดือน ม.ค. - ธ.ค.๖๐
          -  รหัสหนี้สิน สำหรับ บก.ทท. และเหล่าทัพ ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
          -  รายละเอียดวิธีปฏิบัติงานเพื่อเบิกจ่ายรายเดือนในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
          -  เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
          -  เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
รวมเงินเพิ่มจ่ายลักษณะเงินเดือนเป็นรายเดือน

                ๑. สรุปรายละเอียดกรอบอัตราเงินเดือนเพื่อเบิกจ่ายประจำเดือน
                ๒. ส่งหลักฐานการขอเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างประจำ และเงินอื่น
ที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน
 
                ๓. ส่งรายละเอียดขอเบิกเงินเดือน เดือนธันวาคม ๒๕๕๘
          -  วันจ่ายเงินเดือนค่าจ้างประจำ และเงินอื่นที่จ่ายในลักษณะ
เงินเดือน เข้าบัญชีผู้มีสิทธิประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

 

กรมการเงินกลาโหม
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สถิติผู้เข้าชม