รู้จักกรมการเงินกลาโหม > ภารกิจ วิสัยทัศน์

                           กรมการเงินกลาโหม
 
มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้านการเงินและการบัญชี และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีเจ้ากรมการเงินกลาโหมเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ 

       ๑.  ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน และการบัญชีของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

       ๒.  ดำเนินการเรื่องเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม

       ๓.  ควบคุม พิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษ เงินค่าจ้าง การขอบรรจุข้าราชการและลูกจ้าง เงิน  ค่าใช้จ่ายต่างประเทศของกระทรวงกลาโหม                            

       ๔. พัฒนาระบบงานและการบริหารทางการเงิน การบัญชี ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจง เกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของกระทรวงกลาโหม รวมทั้งการฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าว

       ๕. วิเคราะห์และพัฒนาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในงานการเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ
ในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
       ๖.  พิจารณา ประสานงาน ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี
       ๗.  ดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรือปลัดกระทรวงกลาโหม มอบหมาย
 

๔.  การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ 

      ๔.๑  กองกลาง มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสารบรรณ การธุรการ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ กาขนส่ง        การกำลังพล การประชาสัมพันธ์ การรักษาความปลอดภัย การสวัสดิการของกรมการเงินกลาโหม และปฏิบัติงานอื่น        ตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการกองกลางเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
      ๔.๒   กองวิทยาการ มีหน้าที่พิจารณาและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารการเงิน การบัญชี                      การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจง เกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของกระทรวงกลาโหม รวมทั้งการ        ให้ข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว และปฏิบัติงาน อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการกอง                วิทยาการเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
      ๔.๓   กองจัดการ มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ติดตาม ประเมินผล วิเคราะห์            พัฒนาและดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ของกรมการเงินกลาโหม  การศึกษา            อบรมสายวิทยาการการเงิน การจัดระบบงานของกรมการเงินกลาโหม มาตรฐานการปฏิบัติงานและการควบคุม                ภายในด้านการเงินและบัญชีของชสำนักงานการเงินของส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รวมทั้งการ        พัฒนาระบบราชการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการกองจัดการเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
      ๔.๔  กองบัญชีและการเงิน มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบัญชี ของ                      สำนักงาน  ปลัดกระทรวงกลาโหม ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ดำเนินการเกี่ยวกับเงินนอกงบ            ประมาณ ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณารวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงินเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ    
      ๔.๕  กองควบคุมการใช้จ่าย มีหน้าที่พิจารณา ตรวจสอบ ควบคุม ดำเนินการเบิกเงินงบประมาณ
      เงินนอกงบประมาณ เงินงบกลาง ของส่วนราชการที่เบิกเงินตรงต่อกรมการเงินกลาโหม เพื่อเบิกเงินต่อกรมบัญชี            กลาง กระทรวงการคลัง ดำเนินการเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของ                กระทรวงกลาโหม ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าใช้จ่ายต่างประเทศ ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ การกัน        เงินไว้เบิกเหลื่อมปี การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน บัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ รวมทั้งเสนอความเห็น              ชี้แจงปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการ
      กองควบคุมการใช้จ่ายเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
      ๔.๖   กองเบิกจ่ายพิเศษ มีหน้าที่ดำเนินการ สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินให้กับ
      ส่วนราชการอื่น และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการกองเบิกจ่ายพิเศษเป็นผู้บังคับบัญชารับผิด            ชอบ
      ๔.๗   กองเงินเดือนพิเศษ มีหน้าที่ดำเนินการ สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินเดือน
      เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม เงินค่าตอบแทน และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ให้กับกำลังพลของส่วนราชการอื่น และ          ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการกองเงินเดือนพิเศษเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
      ๔.๘  กองเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องราวขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ        ของข้าราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม ตรวจสอบและรับรองเวลาราชการ ตอนเป็นทหาร รับรองสิทธิและรายได้          ของผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ดำเนินการจัดทำข้อมูลการเบิกเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ตามโครงการจ่าย          ตรง ดำเนินการเบิกเงินช่วยพิเศษเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตร รับผิดชอบการ              บันทึกข้อมูลบุคลากรภาครัฐของผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ การโอนเปลี่ยนแปลงส่วนราชการผู้เบิกเบี้ยหวัด บำนาญ งาน        ด้านทะเบียนผู้รับเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ จัดทำบัตรประจำตัวผู้รับเงินเบี้ยหวัด บำนาญ และปฏิบัติงานอื่นตามที่        ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการกองเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
      ๔.๙   กองกรรมวิธีข้อมูลทางการเงิน มีหน้าที่พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล        และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการเงินกลาโหม ดำเนิน                กรรมวิธีข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ด้านการเงิน การบัญชี ของส่วนราชการใน        สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ดำเนินการจัดการฐานข้อมูลด้านการเงินและสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ            งานการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมการเงินกลาโหมรับผิดชอบ รวมทั้งทำหน้าที่ดูแลระบบ ประสานงาน ด้านกรรมวิธี              ข้อมูลและระบบสารสนเทศเทศด้านการเงิน การบัญชี การเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วน            ราชการอื่นทั้งภายในและภายนอกสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ        เงินให้กับส่วนราชการอื่น และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการกองกรรมวิธีข้อมูลทางการเงิน เป็น        ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
      ๔.๑๐  สำนักงานการเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารการเงินราชการของกรมการเงินกลาโหม
      ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีหัวหน้านายทหารการเงินเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
      ๔.๑๑  สำนักงานงบประมาณ  มีหน้าที่เกี่ยวกับการงบประมาณของกรมการเงินกลาโหม จัดทำ บริหาร ควบคุม รวม          ทั้งติดตาม เร่งรัด วิเคราะห์ ประเมินผล และการรายงานงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ให้เป็นไปตามนโยบาย                  ระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีหัวหน้าสำนักงานงบ        ประมาณเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

กรมการเงินกลาโหม
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ตู้กลาง โทร. 0-2501-6660   โทรสาร. 0-2501-6860
สถิติผู้เข้าชม