แผนยุทธศาสตร์ของ กรมการเงินกลาโหม
 
 
     วิสัยทัศน์
                   กรมการเงินกลาโหมเป็นองค์กรหลักในการบริหารและให้บริการด้านการเงิน การบัญชี  การเบี้ยหวัด
     บำเหน็จ บำนาญ และการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้มีความถูกต้อง ทันสมัย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
 
      พันธกิจ
                   ๑. ดำเนินการรับจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน และการบัญชีของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
                   ๒. ดำเนินการเรื่องเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ของข้าราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม
                   ๓. ควบคุม พิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงินงบประมาณ การจัดทำบัญชีถือจ่าย อัตราเงินเดือน
      ในการขอบรรจุข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ตลอดจนเงินค่าใช้จ่ายต่างประเทศของกระทรวงกลาโหม
                  ๔. พัฒนาระบบงานและการบริหารทางการเงิน การบัญชี ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจง
      เกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของกระทรวงกลาโหม รวมทั้งการฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าว
                  ๕. วิเคราะห์และพัฒนาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในงานการเงินและการบัญชีของส่วนราชการขึ้นตรง
      ต่อสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 
      ค่านิยมองค์กร  บริการทันใจ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ทันสมัย สามัคคี
 
      เป้าหมายการให้บริการ  บริการด้านการเงิน การบัญชี เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ การควบคุมการใช้จ่ายเงิน
      ด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ เพื่อสนับสนุนส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม
      อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสร้างความพึงพอใจให้กับข้าราชการ และประชาชน ผู้รับเบี้ยหวัด
      บำเหน็จ บำนาญ
 
      ประเด็นยุทธศาสตร์   เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการทางการเงิน ให้สามารถสนับสนุน และอำนวย
      ความสะดวก  สร้างความพึงพอใจให้กับส่วนราชการหน่วยขึ้นตรงของกระทรวงกลาโหม และประชาชน
      ผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
 
      กลยุทธ์ การพัฒนาปรับปรุง ลดขั้นตอน ปรับวิธีการทำงาน เพิ่มความรวดเร็ว ลดเอกสาร ลดระยะเวลาในการ
      ปฏิบัติงาน มีระบบการตรวจสอบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และ
      การให้บริการข้าราชการและประชาชน ผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ

 
กรมการเงินกลาโหม
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สถิติผู้เข้าชม