รู้จักกรมการเงินกลาโหม > อดีตผู้บังคับบัญชา กง.กห.

         

 อดต-ผบ-กง-กห.gif


อดีตผู้บังคับบัญชากรมการเงินกลาโหม
 

ลำดับ ๑

 • พลตรี พระยาศรีสรราชภักดี
 • เจ้ากรมการเงินกลาโหม
 • ๑ ต.ค.๒๔๖๙ - ๓๑ มี.ค.๒๔๗๐

ลำดับ ๒

 • พลตรี พระยาถกลยุทธโกษ
 • เจ้ากรมการเงินกลาโหม
 • ๑ เม.ย.๒๔๗๑ ถึง ๓๑ มี.ค.๒๔๗๓

ลำดับ ๓

 • พันเอก พระยาเสนีย์พิทักษ์
 • เจ้ากรมการเงินกลาโหม
 • ๑ เม.ย.๒๔๗๓ ถึง พ.ย.๒๔๗๔

ลำดับ ๔

 • พลเรือโท พระยาดำรงราชพลขันธ์
 • เจ้ากรมการเงินกลาโหม
 • ๑๘ พ.ย.๒๔๗๔ ถึง ๓๑ มี.ค.๒๔๗๕

ลำดับ ๕

 • พลตรี พระยาอินทรวิชิต
 • เจ้ากรมการเงินกลาโหม
 • ๑ เม.ย.๒๔๗๕ ถึง ๓๑ ส.ค.๒๔๗๕

ลำดับ ๖

 • พลตรี พระสุริยสัตย์
 • เจ้ากรมการเงินกลาโหม
 • ๑ ก.ย.๒๔๗๕ ถึง ๗ ม.ค.๒๔๘๙

ลำดับ ๗

 • พลโท หลวงชาญชิดชิงชัย
 • เจ้ากรมการเงินกลาโหม
 • ๘ ม.ค.๒๔๘๙ ถึง ๓๐ ต.ค.๒๔๙๘

ลำดับ ๘

 • พลโท เจียม ญาโนทัย
 • เจ้ากรมการเงินกลาโหม
 • ๑๗ พ.ย.๒๔๙๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๑๐

ลำดับ ๙

 • พลโท พลพัฒก์ สุวรรณะชฎ
 • เจ้ากรมการเงินกลาโหม
 • ๑ ต.ค.๒๕๑๐ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๑๓

ลำดับ ๑๐

 • พลโท ทิพย์ ธีระธาดา
 • เจ้ากรมการเงินกลาโหม
 • ๑ ต.ค.๒๕๑๓ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๑๖

ลำดับ ๑๑

 • พลโท กาจบัณฑิต โชติกญาณ
 • เจ้ากรมการเงินกลาโหม
 • ๑ ต.ค.๒๕๑๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๑๙

ลำดับ ๑๒

 • พลโท เชาว์ เกตุจรูญ
 • เจ้ากรมการเงินกลาโหม
 • ๑ ต.ค.๒๕๑๙ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๒๒

ลำดับ ๑๓

 • พลโท จรูญ โพธิ์แก้ว
 • เจ้ากรมการเงินกลาโหม
 • ๑ ต.ค.๒๕๒๒ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๒๓

ลำดับ ๑๔

 • พลโท ผาด ตระกูลดิษฐ์
 • เจ้ากรมการเงินกลาโหม
 • ๑ ต.ค.๒๕๒๓ ถึง ๓๐ ม.ค.๒๕๒๕

ลำดับ ๑๕

 • พลโท ละม้าย จันทรประเสริฐ
 • เจ้ากรมการเงินกลาโหม
 • ๑ ก.พ.๒๕๒๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๒๖

ลำดับ ๑๖

 • พลโท ทวีป สัทธานนท์
 • เจ้ากรมการเงินกลาโหม
 • ๑ ต.ค.๒๕๒๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๒๗

ลำดับ ๑๗

 • พลโท วิเชียร วิสูตรชัย
 • เจ้ากรมการเงินกลาโหม
 • ๑ ต.ค.๒๕๒๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๓๑

ลำดับ ๑๘

 • พลโท วิชัย นิลวิเศษ
 • เจ้ากรมการเงินกลาโหม
 • ๑ ต.ค.๒๕๓๑ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๓๔

ลำดับ ๑๙

 • พลโท บรรจบ อินทรไพศาล
 • เจ้ากรมการเงินกลาโหม
 • ๑ ต.ค.๒๕๓๔ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๓๗

ลำดับ ๒๐

 • พลโท วันชัย เอมโอชะ
 • เจ้ากรมการเงินกลาโหม
 • ๑ ต.ค.๒๕๓๗ ถึง ๓๑ มี.ค.๒๕๔๑

ลำดับ ๒๑

 • พลโท โสภณ พันกะหรัด
 • เจ้ากรมการเงินกลาโหม
 • ๑ เม.ย.๒๕๔๑ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๔๓

ลำดับ ๒๒

 • พลโท สมชาติ สถลนันทน์
 • เจ้ากรมการเงินกลาโหม
 • ๑ ต.ค.๒๕๔๓ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๔๔

ลำดับ ๒๓

 • พลโท แวน อานันท์
 • เจ้ากรมการเงินกลาโหม
 • ๑ ต.ค.๒๕๔๔ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๔๕

ลำดับ ๒๔

 • พลโท ยืนยง ศรีดามา
 • เจ้ากรมการเงินกลาโหม
 • ๑ ต.ค.๒๕๔๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๔๘

ลำดับ ๒๕

 • พลโทชาตรี ทัตติ
 • เจ้ากรมการเงินกลาโหม
 • ๑ ต.ค.๒๕๔๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๕๑

ลำดับ ๒๖

 • พลโท สกนธ์ สัจจานิตย์
 • เจ้ากรมการเงินกลาโหม
 • ๑ ต.ค.๒๕๕๑ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๕๓

ลำดับ ๒๗

 • พลโท อภิชาต แสงรุ่งเรือง
 • เจ้ากรมการเงินกลาโหม
 • ๑ ต.ค.๒๕๕๓ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๕๔

ลำดับ ๒๘

 • พลโท คณิศ ทศวัฒน์
 • เจ้ากรมการเงินกลาโหม
 • ๑ ต.ค.๒๕๕๔ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๕๕

ลำดับ ๒๙

 • พลโท สุริยฉัตร เผ่าบุญเสริม
 • เจ้ากรมการเงินกลาโหม
 • ๑ ต.ค.๒๕๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๕๖

ลำดับ ๓๐

 • พลโท อดุลยเดช อินทะพงษ์
 • เจ้ากรมการเงินกลาโหม
 • ๑ ต.ค.๒๕๕๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๕๗

ลำดับ ๓๑

 • พลโท สุวโรจน์ ทิพย์มงคล
 • เจ้ากรมการเงินกลาโหม
 • ๑ ต.ค.๒๕๕๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๕๙

ลำดับ ๓๒

 • พลโท อนุชิต อินทรทัต
 • เจ้ากรมการเงินกลาโหม
 • ๑ ต.ค.๒๕๕๙ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๐

ลำดับ ๓๓

 • พลโท ทวี พฤกษาไพรบูลย์
 • เจ้ากรมการเงินกลาโหม
 • ๑ ต.ค.๒๕๖๐ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๑

ลำดับ ๓๔

 • พลโท ประดิษฐ์ โพธิ์ศรี
 • เจ้ากรมการเงินกลาโหม
 • ๑ ต.ค.๒๕๖๑ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๒

ลำดับ ๓๕

 • พลโท ภราดร จินดาลัทธ
 • เจ้ากรมการเงินกลาโหม
 • ๑ ต.ค.๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน

กรมการเงินกลาโหม
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สถิติผู้เข้าชม