คธง-พ-อ-หญง-มนเนตร-ภมรารธธคนธ002.jpg


สำนักงานงบประมาณพันเอกหญิง มนเนตร ภุมรารธธุคนธ์

หัวหน้าสำนักงานงบประมาณ
กรมการเงินกลาโหม                   
                   
ภารกิจ

 

                             มีหน้าที่เกี่ยวกับการงบประมาณของกรมการเงินกลาโหม จัดทำ บริหาร ควบคุมรวมทั้งติดตาม
                  เร่งรัด วิเคราะห์ ประเมินผล และการรายงานงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ
                  หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีหัวหน้าสำนักงาน
                  งบประมาณเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

กรมการเงินกลาโหม
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สถิติผู้เข้าชม