คธง-พ-อ-สมศกด-สรสนธ-(2).jpg

สำนักงานการเงินพันเอกสมศักดิ์ สรสินธุ์

หัวหน้านายทหารการเงิน สำนักงานการเงิน
กรมการเงินกลาโหม
                   ภารกิจ 

                                มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารการเงินราชการของ กรมการเงินกลาโหม ให้เป็นไปตาม ระเบียบ
                  แบบแผนของทางราชการและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายมี หัวหน้านายทหารการเงิน เป็น
                  ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ


                    ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ 

                         ๑.  ดำเนินการเบิกจ่ายเงินราชการของกรมการเงินกลาโหม  
                         ๒.  รับผิดชอบการเก็บรักษาเงินราชการของกรมการเงินกลาโหม  
                         ๓.  ดำเนินการจัดทำบัญชีเงินราชการของกรมการเงินกลาโหม  
                         ๔.  ควบคุมงบประมาณเฉพาะการเบิกจ่ายเงิน  
                         ๕.  ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินเสนอต่อผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  
                         ๖.  พิจารณาแก้ไขและปฏิบัติตามข้อทักท้วง  และหรือข้อเสนอแนะของ กรรมการตรวจเงินและ
                             บัญชี  และหรือส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง  
                         ๗.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 


กรมการเงินกลาโหม
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สถิติผู้เข้าชม