กองกรรมวิธีข้อมูลทางการเงินพันเอกหญิง สุวิมล ทรงกำพล

ผู้อำนวยการกองกรรมวิธีข้อมูลทางการเงิน
กรมการเงินกลาโหม


 


                   ภารกิจ 

                                มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นวางแผนอำนวยการประสานงานกำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยว
                  กับการพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของ กรมการเงินกลาโหม พัฒนาระบบกรรม
                  วิธีข้อมูล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านเบี้ยหวัด  บำเหน็จ  บำนาญ ของกระทรวงกลาโหม  และด้าน
                  การเงิน  การบัญชี  ของส่วนราชการใน สำนักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม และสำนักงานรัฐมนตรี และ
                  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายมีผู้อำนวยการกองกรรมวิธีข้อมูลทางการเงิน 
เป็นผู้บังคับบัญชา
                  รับผิดชอบ  

 

                    ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ 

                          ๑.  พิจารณาเสนอแนะนโยบายวางแผนประสานงาน กำกับดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา
                             ระบบคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศของ กรมการเงินกลาโหม  
                         ๒.  ดำเนินการพัฒนาระบบกรรมวิธีข้อมูล เพื่อใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานด้านเบี้ยหวัด บำเหน็จ
                             บำนาญ ของ
กระทรวงกลาโหม ด้านการเงิน  การบัญชี  ของส่วนราชการใน สำนักงานปลัด
                             กระทรวงกลาโหมและสำนักงานรัฐมนตรีและ
งานอื่นในความรับผิดชอบของ กรมการเงินกลาโหม
                         ๓.  ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
                             กับ ศูนย์กรรม
วิธีข้อมูลทางการเงิน และส่วนราชการใน กรมการเงินกลาโหม ตลอดจนกำกับดูแล
                             การเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ 
เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้อย่างต่อเนื่อง 
                         ๔.  กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และคุณลักษณะมาตรฐานของระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ
                             สำหรับใช้ในส่วนราชการ กรมการเงินกลาโหม 
                         ๕.  ให้การศึกษาอบรมขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบงานต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
                             กรมการเงินกลาโหม แก่กำลังพลในหน่วยผู้ใช้ระบบงาน 
                         ๖.  วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา ควบคุมการใช้เนื้อที่ในส่วนเก็บข้อมูล (Hard Disk) ให้เกิดประสิทธิภาพ
                             สูงสุด และ
ควบคุมการจัดการบริหารวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของ กรมการเงินกลาโหม  
                         ๗.  เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนจัดทำข้อมูล และการบริการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

                       ๘.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 

กรมการเงินกลาโหม
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สถิติผู้เข้าชม