กองเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญพันเอก ชูชาติ จันทรักษรังษี

ผู้อำนวยการกองเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ
กรมการเงินกลาโหม


 

               
                   ภารกิจ 


                               มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องราวขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ของ ข้าราชการ 
                   ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ตรวจสอบและรับรองเวลาราชการตอนเป็นทหาร รับรองสิทธิ และรายได้ ของ
                   ผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ดำเนินการจัดทำข้อมูล การเบิกเงิน เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ตาม
                   โครงการจ่ายตรง ดำเนินการเบิกเงินช่วยพิเศษ  เงินค้างจ่าย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและ
                   การศึกษาของบุตร รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลบุคลากรภาครัฐของผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ การโอน
                   เปลี่ยนแปลงส่วนราชการผู้เบิกเบี้ยหวัด บำนาญ งานด้านทะเบียนผู้รับเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
                   จัดทำบัตรประจำตัวผู้รับเงิน เบี้ยหวัด บำนาญ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายมี ผู้อำนวยการ
                   กองเบี้ยหวัดบำเหน็จ บำนาญเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

                     ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ 
 

                         ๑.  พิจารณาดำเนินการเรื่องขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ของข้าราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
                         ๒.  ตรวจสอบและรับรองเวลาราชการตอนเป็นทหาร รับรองสิทธิและรายได้ของผู้รับ เบี้ยหวัด 
                             บำเหน็จ บำนาญ 
                         ๓.  ดำเนินการจัดทำข้อมูลการเบิกเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญตามโครงการจ่ายตรง 
                         ๔.  ดำเนินการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และการศึกษาของบุตร เงินช่วยพิเศษ
                             และเงินค้างจ่าย 
ทุกประเภทของผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ ทางสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
                         ๕.  ดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงส่วนราชการผู้เบิกเบี้ยหวัด บำนาญ 
                         ๖.  ดำเนินการงานด้านทะเบียนผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ของข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม
                         ๗.  ดำเนินการเรื่องการรับแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด ของผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ 
                             ทางสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
                         ๘.  ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวผู้รับเงินเบี้ยหวัด บำนาญ ของผู้ที่รับเงินทางสำนักงานปลัด
                             กระทรวงกลาโหม 
                         ๙.  รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลบุคลากรภาครัฐของผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ ทางสำนักงานปลัด 
                             กระทรวงกลาโหม 
                         ๑๐.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กรมการเงินกลาโหม
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สถิติผู้เข้าชม