คธง-พ-อ-กต-คงมน002.jpg

กองเงินเดือนพิเศษพันเอกกิตติ คงมั่น

ผู้อำนวยการกองเงินเดือนพิเศษ
กรมการเงินกลาโหม
                   ภารกิจ

                             มีหน้าที่พิจารณา ตรวจสอบ ดำเนินการเบิกเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม เงินค่าตอบแทน
                 และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจพิเศษ จัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน และ
                 ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการกองเงินเดือนพิเศษเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 
กรมการเงินกลาโหม
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สถิติผู้เข้าชม