คธง-พ-อ-กต-คงมน002.jpg

กองวิทยาการนาวาเอกหญิง ใกล้รุ่ง วีระชวนะศักดิ์

ผู้อำนวยการกองวิทยาการ
กรมการเงินกลาโหม                     
                   ภารกิจ       

 

                              มีหน้าที่พิจารณาและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารการเงินการบัญชีการปรับปรุง 
                  แก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจง เกี่ยวกับการเงิน และการบัญชีของ กระทรวงกลาโหม รวมทั้งการ
                  ให้ข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการ
                  กองวิทยาการเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

                 
                    ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ 

 

                         ๑.  พิจารณาและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารการเงินการบัญชี 
                         ๒.  พิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจง เกี่ยวกับการเงินและการบัญชี ของส่วน                                         ราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
                         ๓.  พิจารณา เสนอความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และชี้แจงปัญหาเกี่ยวกับงานด้านการเงินและ การบัญชี                                       รวมทั้ง การขอทำความตกลง และขอหารือกับกระทรวงการคลัง และหรือส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
                         ๔.  ดำเนินการแจ้งหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และ
                             หนังสือสั่งการด้านการเงิน
 การบัญชี เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
                         ๕.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 
กรมการเงินกลาโหม
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สถิติผู้เข้าชม