กองจัดการนาวาอากาศเอก นพปฏล สุพรรณกุล

ผู้อำนวยการกองจัดการ
กรมการเงินกลาโหม 

                   ภารกิจ

 

                             มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ดำเนินการเกี่ยวกับนโยบาย
                 และแผนการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ของ กรมการเงินกลาโหม การฝึกศึกษา การพัฒนาระบบราชการ
                 ของกรมการเงินกลาโหม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการกองจัดการเป็น
                 ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 
            ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ 
 

                      ๑. วางแผน อำนวยการ ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับนโยบาย และแผนการปฏิบัติราชการของ
                          กรมการเงินกลาโหม
                      ๒. วิเคราะห์ พิจารณา เสนอความเห็นและดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้าง อัตราและ การจัด
        &nb