คธง-พ-อ-กต-คงมน002.jpg

กองจัดการนาวาอากาศเอก นพปฏล สุพรรณกุล

ผู้อำนวยการกองจัดการ
กรมการเงินกลาโหม 

                   ภารกิจ

 

                             มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ดำเนินการเกี่ยวกับนโยบาย
                 และแผนการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ของ กรมการเงินกลาโหม การฝึกศึกษา การพัฒนาระบบราชการ
                 ของกรมการเงินกลาโหม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการกองจัดการเป็น
                 ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 
            ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ 
 

                      ๑. วางแผน อำนวยการ ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับนโยบาย และแผนการปฏิบัติราชการของ
                          กรมการเงินกลาโหม
                      ๒. วิเคราะห์ พิจารณา เสนอความเห็นและดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้าง อัตราและ การจัด
                          ระบบงานของกรมการเงินกลาโหม และสำนักงานการเงินของส่วนราชการในสำนักงานปลัด
                          กระทรวงกลาโหม
                      ๓. พิจารณาดำเนินการด้านการพัฒนาระบบราชการ การควบคุมภายใน และการรายงานที่เกี่ยวข้อง
                      ๔. วางแผน อำนวยการ ระสานงานและดำเนินการด้านการฝึกศึกษาของกำลังพลเหล่าทหารการเงินที่
                          สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม หลักสูตรนายทหารการเงินชั้นนายร้อย นายทหารการเงิน
                          ชั้นนายพัน และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
                      ๕. ดำเนินการอบรมและสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนฐานะข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร เหล่าทหารการเงิน
                          ของกรมการเงินกลาโหม และสำนักงานการเงินของส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
                      ๖. ดำเนินการจัดปฐมนิเทศข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ในกรมการเงินกลาโหม และสำนัก
                          งานการเงินของส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมให้สามารถปฏิบัติตาม ข้อบังคับ
                          ระเบียบ คำสั่ง และแบบธรรมเนียมทางการเงินการบัญชีของกระทรวงกลาโหมได้อย่างถูกต้อง
                      ๗. ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการหรือไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ต่างประเทศของกรมการเงินกลาโหม
                      ๘. จัดทำโครงการศึกษา ดูงาน ในประเทศและต่างประเทศของกรมการเงินกลาโหม
                      ๙. พิจารณาจัดสรรที่นั่งศึกษา คัดเลือก และส่งข้าราชการกรมการเงินกลาโหมเข้ารับการศึกษาอบรม
                           และดูงานในประเทศและต่างประเทศ
                      ๑๐. จัดทำแผนตรวจเยี่ยมหน่วยการเงินของกรมการเงินกลาโหม
                      ๑๑. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กรมการเงินกลาโหม
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สถิติผู้เข้าชม