คธง-พ-อ-หญง-อรทพ-วรพสษฐ002.jpg

กองควบคุมการใช้จ่ายพันเอกหญิง อรทิพ วรพิสิษฐ์

ผู้อำนวยการกองควบคุมการใช้จ่าย
กรมการเงินกลาโหม 

                   ภารกิจ

                             
                             มีหน้าที่พิจารณา ดำเนินการ ควบคุม และตรวจสอบเกี่ยวกับ การเบิกเงินงบประมาณเงินนอกงบ
                  ประมาณ เงินงบกลาง เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตกรณีฉุกเฉิน จัดทำบัญชีถือจ่าย
                  เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และเงินค่าจ้างของส่วนราชการที่เบิกเงินตรงต่อกรมการเงินกลาโหม ดำเนิน
                  การเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างประเทศ ควบคุมการบันทึกฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐเพื่อนำไปใช้เป็นฐานข้อมูล
                  ในระบบค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรงของข้าราชการและลูกจ้างประจำ รวมทั้งเสนอ ชี้แจงปัญหา ในส่วนที่
                  เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการกองควบคุมการใช้จ่าย
                  เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

                    ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ 
 

                       ๑.  ควบคุม ตรวจสอบฎีกาเบิกเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินงบกลาง จัดทำฎีกา เบิกเงินของส่วน
                            ราชการที่เบิกเงินตรงต่อกรมการเงินกลาโหม เพื่อเบิกเงินต่อกรมบัญชีกลาง
                       ๒.  ตรวจสอบและเก็บเอกสารหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงินของส่วนราชการที่เบิกเงินตรงต่อ กรมการเงิน
                            กลาโหม เพื่อรอรับการตรวจจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
                       ๓.  ขอตั้งวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในระบบ GFMIS ต่อ
                            กรมบัญชีกลาง ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป
                       ๔.  จัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษต่าง ๆ และเงินประจำตำแหน่งของส่วนราชการ ที่เบิกเงิน
                             ตรงต่อกรมการเงินกลาโหม

                       ๕.  จัดทำบัตรลูกจ้างและบัญชีถือจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างของส่วนราชการที่เบิกเงินตรงต่อ

                             กรมการเงินกลาโหม

                       ๖.  ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับสวัสดิการของลูกจ้าง และพนักงานราชการ
                       ๗.  พิจารณาและตรวจสอบงบประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการฝึก ศึกษา ประชุม สัมมนา และดูงาน ณ
                             ต่างประเทศ ประจำปี ของกระทรวงกลาโหม รวมทั้งพิจารณาและตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายของ
                             ข้าราชการของส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการ
                             ทหารสูงสุดและผู้บัญชาการเหล่าทัพ ในการเดินทางไปต่างประเทศ ทุกกรณี ตลอดจนนักเรียน
                             ทุนของ กระทรวงกลาโหม และข้าราชการที่เดินทางไปประจำ ณ สำนักงาน ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร
                             ในต่างประเทศและสำนักงานนายทหารติดต่อในต่างประเทศ
                       ๘.  พิจารณาดำเนินการและจัดส่งเงินค่าใช้จ่าย รวบรวมและตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่ายเงินของสำนักงาน
                             ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว และสำนักงานนายทหาร
                             ติดต่อประจำกองบัญชาการสหประชาชาติ ณ กรุงโซล
                       ๙.   ดำเนินการโครงการจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และค่ารักษาพยาบาล
                             และลูกจ้างประจำ เป็นที่ปรึกษา และประสานงานร่วมกับ นายทะเบียนย่อยของสำนักงานปลัด
                             กระทรวงกลาโหมและ สำนักงานรัฐมนตรี ตลอดจน นายทะเบียน บำเหน็จ บำนาญ เพื่อปรับปรุง
                             ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ในฐานะนายทะเบียน ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
                       ๑๐.  ตรวจสอบและเก็บเอกสารหลักฐานใบสำคัญเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบ- ภัยพิบัติ
                              กรณีฉุกเฉินเพื่อขอรับ จัดสรรเงินงบประมาณต่อสำนักงบประมาณกลาโหม
                       ๑๑.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 


กรมการเงินกลาโหม
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สถิติผู้เข้าชม