คธง-พ-อ-หญง-ธนวรรณ-โอปนพนธ002-(1).jpg

กองบัญชีและการเงิน พันเอกหญิง ธนวรรณ โอปนพันธุ์

ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน
กรมการเงินกลาโหม
                   ภารกิจ 
 

                             มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบัญชีของ สำนักงานปลัด
                  กระทรวงกลาโหม ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน ของทางราชการ ดำเนินการเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ
                  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายมี ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 
                    ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ 
 

                       ๑.  มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการบัญชี และการบัญชี ของ สำนักงานปลัด
                            กระทรวงกลาโหม เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
                       ๒.  รวบรวมรายงานการเงินในภาพรวมของกระทรวงกลาโหม
                       ๓.  ดำเนินการเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
                       ๔.  พิจารณาแก้ไขและปฏิบัติตามข้อทักท้วง และหรือข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจเงิน และบัญชี
                             และหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
                       ๕.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กรมการเงินกลาโหม
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สถิติผู้เข้าชม