กองกลางพันเอกโยธิน พิมพการ

ผู้อำนวยการกองกลาง
กรมการเงินกลาโหม


 


                   ภารกิจ  

                                มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสารบรรณ การธุรการ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
                   การขนส่ง การกำลังพล การประชาสัมพันธ์ การรักษาความปลอดภัย การสวัสดิการของกรมการเงิน
                   กลาโหมและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมองหมาย มีผู้อำนวยการกองกลางเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 

 


                   
 
กรมการเงินกลาโหม
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สถิติผู้เข้าชม