ปัจฉิมนิเทศ ผู้เกษียณอายุราชการและผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด พ.ศ.๒๕๖๔


        สไลด์ Power Point

            ๑. กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปัจฉิมนิเทศ ๒๕๖๔

            ๒. กรมการเงินกลาโหม ปัจฉิมนิเทศ ๒๕๖๔

            ๓. สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปัจฉิมนิเทศ ๒๕๖๔

        ไฟล์วีดีโอช่วงที่ ๑

   
   วีดิทัศน์ ระบบ One stop service ของกรมการเงิน

   
   การเสวานาด้านกำลังพลการเงิน แก่ผู้รับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญและทายาท โดย จก.กง.กห., จก.สม., และ  จก.สนพ.สสน.สป. และตอบข้อซักถาม

   
   การให้ความรู้เรื่องงานผู้รับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญและทายาท โดยกรมการเงินกลาโหม

        ไฟล์วีดีโอช่วงที่ ๒

   
   ชมรมผู้สูงอายุ สป.

   
   วีดิทัศน์ ชมรมผู้สูงอายุ สป.

   
   ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)


 
กรมการเงินกลาโหม
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สถิติผู้เข้าชม