ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ > ตัวอย่าง การคำนวนภาษี
 
ลำดับ
เรื่อง
๑.   เรื่อง ตัวอย่างการคิดคำนวนการหักภาษี ณ ที่จ่าย (แบบที่ ๑)
๒.   เรื่อง ตัวอย่างการคิดคำนวนการหักภาษี ณ ที่จ่าย (แบบที่ ๒)
๓.   เรื่อง ตัวอย่างการคิดนวณการหักภาษี ณ ที่จ่าย (แบบที่ ๓ อายุเกิน ๖๕ ปี)
๔.   เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างภาษีได้บุคคลธรรมดาใหม่  เริ่มใช้ตั้งแต่ปีภาษี  ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 
 
กรมการเงินกลาโหม
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สถิติผู้เข้าชม