ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ > กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ
ลำดับ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ของ กบน.กง.กห.
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฏีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
พระราชกฤษฏีกาเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ พ.ศ. 2521
พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523
กฏกระทรวง กำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. 2546
๑๐ กฏกระทรวง กำหนดอัตราและงิธีการบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
๑๑ กฏกระทรวง (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
๑๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับ และการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2527 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๓ ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และการจ่ายเงิน พ.ศ. 2541
๑๔ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
๑๕ ระเบียบ กง.กห. ว่าด้วยบัตรประจำตัวผู้รับเงินเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. 2553
๑๖ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2545
๑๗ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551
๑๘ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. 2495 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๙ ข้อบังคับทหารว่าด้วยการแบ่งประเภทนายทหารสัญญาบัตร ที่ 11/16536 ลง 14 พ.ย. 2482
๒๐ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยบุคคลที่ทำหน้าที่ทหาร และการกำหนดส่วนบำนาญพิเศษ พ.ศ. 2497
๒๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
๒๒ พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๓
๒๓ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
๒๔ กำหนดอัตราเงินเพิ่มการครองชีพชั่งคราวของทหารกองประจำการ
๒๕ พระราชกฤษฎีกา เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ.๒๕๕๘

กรมการเงินกลาโหม
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สถิติผู้เข้าชม