ติดต่อเรา
กรมการเงินกลาโหม
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
       โทร.0-2501-6660    โทรสาร 0-2501-6860
       กองกลาง กรมการเงินกลาโหม                                โทร.0-2560-5707 
       กองวิทยาการ กรมการเงินกลาโหม                           โทร.0-2560-5822 
       กองจัดการ กรมการเงินกลาโหม                               โทร.0-2560-5824 
       กองบัญชีและการเงิน กรมการเงินกลาโหม                  โทร.0-2560-5719
       กองควบคุมค่าใช้จ่าย กรมการเงินกลาโหม                  โทร.0-2560-5728
       กองเบิกจ่ายพิเศษ กรมการเงินกลาโหม                      โทร.0-2560-5839
       กองเงินเดือนพิเศษ กรมการเงินกลาโหม                     โทร.0-2560-5711
       กองเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ กรมการเงินกลาโหม        โทร.0-2560-5140
       กองกรรมวิธีข้อมูลทางการเงิน กรมการเงินกลาโหม       โทร.0-2560-8831 
       สำนักงานการเงิน กรมการเงินกลาโหม                       โทร.0-2560-5743 
       นธน.กง.กห.                                                        โทร.0-2560-5740
       นายทหารงบประมาณ                                             โทร.0-2560-5739
       
       ผู้ดูแลเว็บไซต์ กองกรรมวิธีข้อมูลทางการเงิน กรมการเงินกลาโหม

       โทร.0-2560-5835 ภายใน 5835  โทรสาร 0-2560-5995
กรมการเงินกลาโหม
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ตู้กลาง โทร. 0-2501-6660   โทรสาร. 0-2501-6860
สถิติผู้เข้าชม