แบบคำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

 

Cardtreatment.jpg

 

Downloads แบบคำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

 

- สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม

- สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม

- สำนักงบประมาณกลาโหม

- สำนักงานเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

- สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

- กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม

- กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

- กรมเสมียนตรา

- กรมการเงินกลาโหม

- สํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม

- สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

- กรมพระธรรมนูญ

- ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

- กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

- กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

- โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

- ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

- โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

- กรมการสรรพกำลังกลาโหม

- นายทะเบียนผู้รับบำเหน็จบำนาญ

 

หมายเหตุ คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์

1. ระบบปฏิบัติการ : Windows 7 หรือ OS ที่สูงกว่า

2. โปรแกรม :  Adobe Acrobat Reader DC  ในการป้อนข้อมูล

3. Downloads เอกสารได้ที่  http://dfd.mod.go.th/Cardtreatment.aspx

 

กรมการเงินกลาโหม
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สถิติผู้เข้าชม