ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH
พลโท เดชนิธิศ เหลืองงามขำ เจ้ากรมการเงินกลาโหม
     
 

                           รับฟังร่าง พ.ร.บ. เงินเดือนข้าราชการพลเรือนกลาโหม
 

                            ๑. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนกลาโหม

                            ๒. บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนกลาโหมตำแหน่งประเภทบริหาร

                            ๓. บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนกลาโหม

                            ๔. สรุปสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. ....

                            สามารถแสดงความเห็นผ่านแบบฟอร์มด้านล่างหรือที่อีเมล frs1.dfd@gmail.com


ร่วมรับฟังความคิดเห็นได้จนถึงวันที่ 12 ก.ย.65
                                                       
จำนวนผู้เข้าชม  page counter