ระเบียบแบบแผนทางการเงิน > ประมวลสิทธิทางการเงิน
ลำดับ
รายการ
หมายเหตุ
พระราชบัญญัติ
 พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑  แก้ไขเพิ่มเติม รวม ๗ ฉบับ
 พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๔  แก้ไขเพิ่มเติม รวม ๒๕ ฉบับ
 พ.ร.บ. สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
 พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙  แก้ไขเพิ่มเติม รวม ๓ ฉบับ
พระราชกฤษฏีกา
 พ.ร.ฏ.การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ
 พ.ศ. ๒๕๓๘
 แก้ไขเพิ่มเติม รวม ๑๐ ฉบับ
 พ.ร.ฏ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่ง
 ผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙
 แก้ไขเพิ่มเติม รวม ๓ฉบับ
 พ.ร.ฏ. เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑  
 พ.ร.ฏ. การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕  แก้ไขเพิ่มเติม รวม ๔ ฉบับ
 พ.ร.ฏ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖  แก้ไขเพิ่มเติม รวม ๗ ฉบับ
 พ.ร.ฏ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓  
พ.ร.ฏ. เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗  
 พ.ร.ฏ. เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๐  
 พ.ร.ฏ. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  
๑๐
 พ.ร.ฏ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓  แก้ไขเพิ่มเติม รวม ๘ ฉบับ
๑๑
 พ.ร.ฏ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓  แก้ไขเพิ่มเติม รวม ๖ ฉบับ
ข้อบังคับ
 ข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การตัด งด และจ่ายเงินรายเดือน พ.ศ. ๒๕๐๔  แก้ไขเพิ่มเติม รวม ๒ ฉบับ
 ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน พ.ศ. ๒๕๑๐  แก้ไขเพิ่มเติม รวม ๓๑ ฉบับ
 ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. ๒๕๒๘  แก้ไขเพิ่มเติม รวม ๓ ฉบับ
 ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. ๒๔๙๕  แก้ไขเพิ่มเติม รวม ๗ ฉบับ
 ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยเงินช่วยเหลือในการทำศพ พ.ศ. ๒๕๐๗  แก้ไขเพิ่มเติม รวม ๒ ฉบับ
ระเบียบ
 ระเบียบ กห. ว่าด้วยเงินเพิ่มประจำตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษสำหรับทหารหน่วยเรือ พ.ศ. ๒๕๒๙  แก้ไขเพิ่มเติม รวม ๓ ฉบับ
 ระเบียบ กห. ว่าด้วยการจ่ายเงินค้างจ่าย พ.ศ. ๒๔๙๒  
 ระเบียบ กห. ว่าด้วยการขอรับเีบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และการจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑  
 ระเบียบ กค. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับ เงินเดือนหรือค่า จ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง ของอันดับ หรือตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐  
 ระเบียบ กค. ว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖  
 ระเบียบ กค. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ  ของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติม รวม ๒ ฉบับ
 ระเบียบ กห. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
 ของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
 แก้ไขเพิ่มเติม รวม ๓ ฉบับ
 ระเบียบ กค. ว่าด้วยเงินเพิ่มพิเศษผู้บังคับอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติม รวม ๓ ฉบับ
 ระเบียบ กค. ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐  
๑๐
 ระเบียบ กค. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐  
๑๑
 ระเบียบ กค. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและสำหรับหน่วยงาน เพื่อจ่ายใ้ห้แก่ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๗  
๑๒
 ระเบียบ กค. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙  
๑๓
 ระเบียบ กค. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๕๑  
๑๔
 ระเบียบ กค. ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  
๑๕
 ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินทำขวัญ และการพิจารณาเงินทำขวัญ
 ข้าราชการ และลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๐
 
๑๖  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑  
๑๗  หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ  
๑๘
 การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำของ กห. เข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่  
คำสั่ง
 เรื่อง การปรับใช้อัตราเงินเดือนทหาร ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑

 คำสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๗๒/๒๑
 ลง  ๓ พ.ค. ๒๑ และที่ แก้ไข
 เพิ่มเติม  รวม ๕ ฉบับ

 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าฝ่าอันตรายสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการผลิต
 การทดลอง การซ่อม และการทำลายกระสุนวัตถุระเบิด เป็นครั้งคราว
 คำสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่
 ๑๐๗๓/๑๘  ลง ๑๙ ธ.ค..๑๘  และที่ แก้ไข  เพิ่มเติม
 รวม ๕ ฉบับ


กรมการเงินกลาโหม
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สถิติผู้เข้าชม