ระเบียบแบบแผนทางการเงิน > คำสั่ง ชี้แจง ประกาศ
คำสั่ง ชี้แจง ประกาศ
  01  ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
  02  เงินเดือน
  03  เงินประจำตำแหน่ง/รถประจำตำแหน่ง
  04  ค่าตอบแทน/ค่าตอบแทนรายเดือน
  05  เงินเพิ่ม
  06  เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
  07  กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ (กบข.)
  08  ค่าจ้าง/ค่าจ้างประจำ
  09  ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการ
  10  ค่าเช่าบ้าน
  11  เงินรางวัล
  12  ค่าตอบแทนอื่นๆ
  13  สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
  14  สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  15  เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
  16  บำเหน็จลูกจ้าง
  17  การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
  18  การเดินทางไปราชการ/การเดินทางไปราชการต่างประเทศ
  19  การศึกษา ฝึก อบรม ประชุม สัมนา ดูงาน
  20  การงบประมาณ
  21  ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
  22  กำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
  23  เงินทดรองราชการ
  24  เบี้ยประชุมกรรมการ
  25  เรื่องอื่นๆ
  26  นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศๆ

กรมการเงินกลาโหม
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ตู้กลาง โทร. 0-2501-6660   โทรสาร. 0-2501-6860
สถิติผู้เข้าชม