การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ


 


การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ         
            
         1. ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1  โครงสร้างหน่วยงาน
O2  ข้อมูลผู้บริหาร  
O3  อำนาจหน้าที่
O4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  
O5  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน  
O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7  ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
O8  Question & Answer
O9  Social Network
               
2. การบริหารงาน
                แผนดำเนินงาน
O10  แผนดำเนินงานประจำปี
O12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
                การปฏิบัติงาน
O13  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
               
3. การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ     
O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
         


4.  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

5.  การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

6.  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

O39  แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตประจำปี
O40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
O41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

7.  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

หมายเหตุ: ข้อมูลงบทดลองเดือน ก.ย.๖๔
                     
               
 
กรมการเงินกลาโหม
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สถิติผู้เข้าชม