จก-กง-กห-(2).jpg


พลโท ภราดร  จินดาลัทธ
เจ้ากรมการเงินกลาโหม